Καταστατικό του “Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (Σ.Α.Ν.Α.)”

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται στο Νομό Αχαΐας, σύλλογος από τους αρχιτέκτονες απόφοιτους των ελληνικών και ισότιμων ξένων ανώτατων σχολών με την επωνυμία “Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (Σ.Α.Ν.Α.)”.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΙ: Σκοπός του Συλλόγου είναι η συνένωση των μελών του για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται: α) με το περιεχόμενο και τις συνθήκες σπουδών των αρχιτεκτονικών σχολών, β) με την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα (αντικείμενο και συνθήκες δουλειάς), γ) με επαγγελματικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά και κοινωνικά θέματα, όπως το επιβάλλει ο κοινωνικός ρόλος του επιστήμονα, δ) η συνεργασία με συλλόγους που έχουν ίδιους στόχους και η παραπέρα σύσφιξη των σχέσεων των μελών του συλλόγου με τα άλλα στρώματα των εργαζομένων στα πλαίσια των γενικότερων αγώνων του ελληνικού λαού για την κατοχύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής προόδου του τόπου.

Άρθρο 3ο

ΜΕΣΑ: Η προώθηση των σκοπών του συλλόγου γίνεται με όλα τα νόμιμα μέσα: α) συγκρότηση επιτροπών εργασίας από τα μέλη του Συλλόγου, β) συνεργασία με άλλους συλλόγους για την προώθηση των κοινών σκοπών.

Άρθρο 4ο

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Α. Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε διπλωματούχος ανώτατης αρχιτεκτονικής σχολής της Ελλάδας ή ισότιμης του εξωτερικού. α) που αποδέχεται τις αρχές και το καταστατικό του Συλλόγου, β) που έχει κύρια επαγγελματική απασχόληση και διαμονή στην Πάτρα και στο νομό Αχαΐας, γ) που δεν έχει δράση αντίθετη με τις δημοκρατικές αρχές, όπως αυτές είναι κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) στη γενική συνέλευση (Γ.Σ.) για έγκριση.
δ) Τα μέλη του Συλλόγου είναι τακτικά, έκτακτα και επίτιμα.
1. Τακτικά, μπορούν να είναι οι Έλληνες αρχιτέκτονες απόφοιτοι ανώτατων σχολών της Ελλάδας ή ισότιμων του εξωτερικού που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο σύλλογο αρχιτεκτόνων της χώρας.
2. Έκτακτα, μπορούν να είναι οι φοιτητές της αρχιτεκτονικής των παραπάνω σχολών.
3. Επίτιμα, ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ. των μελών μετά από πρόταση μέλους του συλλόγου, άτομα που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στην προώθηση των σκοπών και των επιδιώξεων του συλλόγου.
Β. Για την εγγραφή τακτικού ή έκτακτου μέλους στο σύλλογο απαιτούνται: α) έγγραφη αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο και δήλωση ότι έχει τις απαραίτητες ιδιότητες που περιγράφονται παραπάνω. Το διοικητικό συμβούλιο δέχεται κατ΄ αρχήν την αίτηση και η πρώτη τακτική γενική συνέλευση επικυρώνει την εγγραφή.
Γ. Όλα τα τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα.
1. Συμμετέχουν στις συνελεύσεις και παίρνουν μέρος στις ψηφοφορίες.
2. Εκλέγουν και εκλέγονται στη διοίκηση του συλλόγου.
3. Ασκούν έλεγχο πάνω στις πράξεις και ενέργειες του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών στις γενικές συνελεύσεις.
4. Συμμετέχουν ενεργά στην εν γένει δραστηριότητα του συλλόγου.
Υποχρεώνονται:
1. Να συμμορφώνονται με το καταστατικό τούτο.
2. Να σέβονται τις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ..
3. Να καταβάλουν εφ΄ άπαξ δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή η οποία θα καθορίζεται από την ετήσια Γ.Σ. και η οποία θα κλιμακώνεται ανάλογα με τα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας του μέλους.
4. Να μη συμμετέχουν σε όργανα λήψης αποφάσεως του κράτους ή Ν.Π.Δ.Δ. (π.χ. επιστημονικές, συμβουλευτικές κ.λ.π. επιτροπές σαν αντιπρόσωποι του συλλόγου παρά μόνον ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. αναλαμβάνει την ευθύνη συμμετοχής τους θα πρέπει η απόφαση αυτή να επικυρώνεται στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ..
5. Να μην εκπροσωπούν πουθενά το σύλλογο παρά μόνον μετά από απόφαση του Δ.Σ.. Η πρώτη Γ.Σ. θα μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση του Δ.Σ..
Τα επίτιμα και έκτακτα μέλη του Συλλόγου:
α) Μπορούν να συμμετέχουν στις Γ.Σ. και να παίρνουν μέρος στις συζητήσεις.
β) Δε μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται στη διοίκηση του Συλλόγου.
Υποχρεώνονται:
α) Να συμμορφώνονται με το παρόν καταστατικό.
β) Να σέβονται τις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ..
γ) Τα έκτακτα μέλη να καταβάλλουν εφ΄ άπαξ συμβολικό ποσό 500 δρχ. σα δικαίωμα εγγραφής.
Κάθε μέλος του συλλόγου έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του και να διατηρεί και να εκφράζει δημόσια τις διαφωνίες του με τις αποφάσεις του συλλόγου, εφ΄ όσον δεν εμφανίζεται ότι ομιλεί εκ μέρους και για λογαριασμό του συλλόγου.
Μέλος του συλλόγου που δεν είναι ταμειακά εντάξει, στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γ.Σ. και εκλογής σε οποιοδήποτε όργανο του συλλόγου.

Άρθρο 5ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ: Κάθε μέλος του συλλόγου μπορεί να αποχωρήσει από το σύλλογο ύστερα από γραπτή αίτησή του. Μέλος του συλλόγου (τακτικό, έκτακτο ή επίτιμο), διαγράφεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή μέλους του Συλλόγου:
α) Εάν οι πράξεις του αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του συλλόγου ή έρχονται σε αντίθεση με τις δημοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες, όπως αυτές είναι κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα.
β) Εάν συστηματικά παραβιάζει το καταστατικό του Συλλόγου και εμποδίζει την πραγματοποίηση των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων του.
Η πρόταση διαγραφής υποβάλλεται από το Δ.Σ. ύστερα από έγγραφη καταγγελία στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. στην οποία το υπό διαγραφή μέλος καλείται σε απολογία. Η Γ.Σ. είναι αρμόδια να του επιβάλλει πειθαρχικές ποινές ή να αποφασίσει για τη διαγραφή του.
α) Η απόφαση για την επιβολή πειθαρχικής ποινής παίρνεται με μυστική ψηφοφορία.
β) Η απόφαση για τη διαγραφή πρέπει να παρθεί με πλειοψηφία των 2/3 της Γ.Σ..
Το διαγραφόμενο μέλος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει τις συνδρομές ή τις δωρεές του προς το Σύλλογο. Κατά της απόφασης διαγραφής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα με τον Α.Κ.. Η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται σε όλους τους συλλόγους αρχιτεκτόνων της Ελλάδας.

Άρθρο 6ο

ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
β) Οι συνδρομές των μελών.
γ) Οι έκτακτες προσφορές που επιβάλλονται από τη Γ.Σ., η οποία μπορεί να αυξομειώνει τόσο το ποσό που απαιτείται σα δικαίωμα εγγραφής, όσο και τις συνδρομές.
δ) Τα έσοδα από τις κάθε μορφής δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Συλλόγου.
ε) Δωρεές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή από τις νόμιμες πηγές εφ΄ όσον ο χορηγός δεν θέτει όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του Συλλόγου. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής, της ετήσιας συνδρομής και των εκτάκτων εισφορών, ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 7ο

Αρχή λειτουργίας του Συλλόγου είναι η εξασφάλιση της τήρησης των δημοκρατικών διαδικασιών και της ουσιαστικής συμμετοχής των μελών στη λήψη και την εκτέλεση των αποφάσεων, καθώς και στον έλεγχο των διοικητικών του οργάνων.

Άρθρο 8ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: 1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου. Την αποτελούν τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η Γ.Σ. αποφασίζει πάνω σε κάθε ζήτημα που ανάγεται στους σκοπούς του Συλλόγου. Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και έχει δικαίωμα να παύει αυτά εφ΄ όσον κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.
2) Τα μέλη του συλλόγου συνέρχονται σε τακτική Γ.Σ. μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Νοέμβριο και έκτακτα (τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο) οποτεδήποτε, εφ΄ όσον το κρίνει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/4 των τακτικών μελών με έγγραφη αίτηση που να αναφέρει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε οκτώ το πολύ ημέρες από την ημέρα της σχετικής αιτήσεως.
3) Η τακτική Γ.Σ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) προκήρυξη εκλογών για νέο Δ.Σ., εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
β) έγκριση ή απόρριψη του οικονομικού απολογισμού και των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ..
Η εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της 3 μέρες πριν από την τακτική Γ.Σ..
4) Όλες οι Γ.Σ. , τακτικές ή έκτακτες συνέρχονται με πρόσκληση του Δ.Σ. που μπαίνει σε πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία του συλλόγου, δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα και στέλνεται γραπτή σε κάθε μέλος του συλλόγου, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική και (4) πριν από κάθε έκτακτη Γ.Σ.. Η πρόσκληση πρέπει να γράφει τον τόπο και το χρόνο και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
5) Η Γ.Σ. πριν αρχίσει τις εργασίες της εκλέγει τριμελές προεδρείο με απλή αναλογική και μυστική ψηφοφορία. Ψηφίζεται μόνο ένας και με τη σειρά επιτυχίας βγαίνει πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας.
Μέχρι της εκλογής του Προέδρου της Γ.Σ. αυτή διευθύνεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. στον οποίο και προτείνονται οι υποψηφιότητες για την εκλογή του προέδρου Γ.Σ..
6) Ο πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι αυτά που αναφέρονται στην πρόσκληση.
Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση των χεριών ή και με μυστική ψηφοφορία εφ΄ όσον προταθεί τουλάχιστον από 10 μέλη και εγκριθεί από την απλή πλειοψηφία των παρευρισκόμενων. Για θέματα μομφής ή διαγραφής η ψηφοφορία είναι οπωσδήποτε μυστική.
7) Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα σε αυτήν τουλάχιστον τα μισά τακτικά μέλη του συλλόγου. Όταν δεν έχει απαρτία στην πρώτη σύγκληση η Γ.Σ υποχρεωτικά συνέρχεται πάλι για δεύτερη φορά μέσα σε επτά (7) ημέρες το πολύ, με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε τότε για να έχει απαρτία χρειάζεται να είναι παρόντα τουλάχιστον το ? των τακτικών μελών του συλλόγου. Σε περίπτωση μη απαρτίας και την δεύτερη αυτή Γ.Σ δεν μπορεί να συγκληθεί τρίτη με τα ίδια θέματα παρά μόνο εφ’ όσον περάσουν τουλάχιστον 15 ημέρες. Η Τρίτη αυτή Γ.Σ θεωρείται πρώτη από άποψη απαρτίας.
8) Η Γ.Σ. αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό αυτό.
9) Στην Γ.Σ. συζητιέται και κάθε άλλο θέμα αρκεί να προταθεί από το 1/5 των τακτικών μελών και να υποβληθεί έγγραφα τρεις ημέρες πριν από την Γ.Σ στο Δ.Σ Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να καθορίσει την τελική ημερήσια διάταξη δύο ημέρες πριν από την Γ.Σ.

Άρθρο 9ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελες διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται από τα τακτικά μέλη του συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο του παρόντος καταστατικού.
2. Η θητεία του Δ.Σ είναι διετής και άμισθη. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
3. Το νέο εκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή του με πρόσκληση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γ.Γραμματέα και Ταμία. Το απερχόμενο Δ.Σ. παρουσιάζει στο νέο μέσα σε 5 μέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα τη σφραγίδα, τα βιβλία, το αρχείο, το ταμείο και κάθε περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου. Συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης, του οποίου αντίγραφα δικαιούνται να λάβουν ο αποχωρών Πρόεδρος και Γ.Γραμματέας.
4. Ο Σύλλογος έχει τα παρακάτω βιβλία: α) βιβλίο μητρώου μελών, β) βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων Γ.Σ. γ) βιβλίο Πρακτικών Εφορ. Επιτροπής, δ) βιβλία πρακτικών και αποφάσεων Δ.Σ. ε) Πρωτόκολλο, στ) βιβλίο ταμείου και ζ) βιβλίο εκθέσεων εξελεγκτικής επιτροπής.
5. Η Εφ. Επιτροπή έχει υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα να παραδώσει στον πρόεδρο όλο το εκλογικό υλικό, εφ΄ όσον δεν εκκρεμεί ένσταση ενώπιον των δικαστικών αρχών.
6. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Το Δ.Σ. αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.
7. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συνεδριάζει (σε ανοικτές συνεδριάσεις) τακτικά μία φορά το δεκαπενθήμερο και έκτακτα όσες φορές υπάρχει ανάγκη μετά από πρόσκληση του προέδρου ή τουλάχιστον 4 μελών.
8. Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο σύμφωνα με το καταστατικό παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την προώθηση και εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ..
9. Όταν ένα μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς ή σε 5 τακτικές ασυνεχείς συνεδριάσεις, κάνει το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου. Αν δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος, ως το άρθρο 12.

Άρθρο 10ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. : Ο Πρόεδρος: Εκπροσωπεί το σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής, δικαστικής και εξώδικης, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ. ή το Δ.Σ.. Εκπροσωπεί το σύλλογο σε όλες τις περιουσιακές σχέσεις με τρίτους. Κάθε έγγραφο που προέρχεται από το Σύλλογο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γ.Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Ο αντιπρόεδρος: Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και όταν απουσιάζει και αυτός αναπληρώνεται από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται κάθε φορά με απόφασή του.
Ο Γ.Γραμματέας: Φυλάει τα βιβλία του Συλλόγου, τη σφραγίδα και την αλληλογραφία του. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, την αλληλογραφία και όλα τα επίσημα έγγραφα. Γράφει με ακρίβεια τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. που τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη που ήταν παρόντα στην αντίστοιχη συνεδρίαση.
Ο Ταμίας: Φυλάει τα βιβλία εσόδων και εξόδων του συλλόγου. Έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει τα ποσά που συγκεντρώνονται στην Τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται ο Σύλλογος. Πρέπει πάντως να έχει πάντα διαθέσιμο στο Ταμείο ένα ποσό για τις άμεσες ανάγκες του συλλόγου. Το ύψος του ποσού αυτού ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..
Δικαίωμα ανάληψης χρημάτων από την Τράπεζα ή από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο έχει ο ταμίας, σε περίπτωση δε που απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται κάθε φορά γι΄ αυτό.
Ο Ειδικός Γραμματέας: Βοηθάει το Γ.Γραμματέα στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Κάθε θέση συμβούλου που χηρεύει αναπληρώνεται από το αμέσως επόμενο σε σειρά επιτυχίας μέλος του ιδίου ψηφοδελτίου. Αν δεν υπάρχει, τότε τη θέση καταλαμβάνει υποψήφιος από ψηφοδέλτιο που δεν έχει θέση στο Δ.Σ.. Για τις ανάγκες του συλλόγου μπορεί να προσλαμβάνεται, μα απόφαση του Δ.Σ. (Γ.Σ.) έμμισθο προσωπικό.

Άρθρο 11ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Η εξελεγκτική επιτροπή του συλλόγου είναι τριμελής και η θητεία της είναι ετήσια (διετής). Εκλέγεται όταν γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. του συλλόγου από ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο με σχετική πλειοψηφία και υποβάλει στην τακτική Γ.Σ. τα πορίσματά της κατά τον ετήσιο απολογισμό του Δ.Σ..

Άρθρο 12ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ: α) Οι αρχαιρεσίες του συλλόγου προκηρύσσονται από την πρώτη τακτική Γ.Σ.. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τις αρχαιρεσίες, στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο, αμέσως μόλις λήξει ο χρόνος υποβολής υποψηφιοτήτων, να ανακοινώσει τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους σε πίνακες στα γραφεία του συλλόγου. Να μεριμνήσει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και την σφράγιση των φακέλων, να καλέσει τα μέλη για ανάπτυξη και συζήτηση των προγραμμάτων των συνδυασμών σε τακτικές ημερομηνίες που ορίζει και ανακοινώνει.
β) Οι αρχαιρεσίες γίνονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής και με την εποπτεία της. Η εφορευτική επιτροπή εκλέγεται στη Γ.Σ. με απλή αναλογική. Ταυτόχρονα εκλέγονται δύο αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε.
γ) Η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής δια ψηφοδελτίων για τα μέλη του Δ.Σ. και με το πλειοψηφικό για την Εξελεγκτική επιτροπή. Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν από μηδέν (0) έως επτά (7) σταυρούς στο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. και από μηδέν (0) έως τρεις (3) σταυρούς για την εξελεγκτική επιτροπή.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από κάθε ψηφοδέλτιο με απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
δ) Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται έπειτα από διαίρεση των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό επτά (7).
ε) Οι τυχόν αδιάθετες θέσεις από την πρώτη κατανομή περιέχονται στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους που έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα.
στ) Σε περίπτωση ισοψηφίας των υπολοίπων για την κατάληψη θέσης στο Δ.Σ., θέση διατίθεται στον συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο που δεν έχει καταλάβει θέση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διεξάγεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν.

Άρθρο 13ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: α) Οι αρχαιρεσίες του συλλόγου γίνονται με την εποπτεία τριμελούς εφορευτικής επιτροπής όπως ορίζει το άρθρο του καταστατικού αυτού.
β) Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει μαζί με το Δ.Σ. για την προετοιμασία του εκλογικού υλικού, εποπτεύει τις αρχαιρεσίες ώστε να γίνουν με τάξη και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και του Νόμου, με βάση το μητρώο μελών, και αποφαίνεται μέσα σε δύο ημέρες για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, μέχρι και μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
γ) Η εφορευτική επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συντάξει πρωτόκολλο ψηφοφορίας και πρακτικό εκλογής των μελών του Δ.Σ. με τους αναπληρωματικούς τους.
δ) Μέλος της εφορευτικής επιτροπής δε μπορεί να είναι μέλος του απερχόμενου Δ.Σ. ή υποψήφιος για το επόμενο Δ.Σ..

Άρθρο14ο

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: Για την προώθηση της ενεργητικής συμμετοχής των μελών στη ζωή και τη δράση του συλλόγου συγκροτούνται επιτροπές γύρω από θέματα εκπαίδευσης, επιστήμης, πολιτιστικού ή κοινωνικού περιεχομένου.
Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτηθούν:
α) Με απόφαση και ευθύνη του Δ.Σ.
β) Με απόφαση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης) που καθορίζει το πλαίσιο δράσης και τις αρμοδιότητές της και στην οποία λογοδοτεί.
γ) Με πρωτοβουλία μελών του συλλόγου που αναφέρουν στο Δ.Σ. ή στη Γ.Σ. τη σύσταση τους και το περιεχόμενο δουλειάς τους.

Άρθρο 15ο

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ: Καθορίζονται τακτικές 15ήμερες συγκεντρώσεις στο σύλλογο, τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ. παρευρίσκεται υποχρεωτικά σ΄ αυτές, ενημερώνει τα μέλη για τα τρέχοντα θέματα και μεταφέρει τις αποφάσεις της συγκέντρωσης στο Δ.Σ. που παίρνει υπ΄ όψιν του αυτές τις αποφάσεις σα γνώμονα για δικές του.
Όσον αφορά οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες του συλλόγου που δεν αναφέρονται στο καταστατικό θα καθοριστούν από εσωτερικό κανονισμό που θα εγκριθεί από Γ.Σ. του συλλόγου.
Για κάθε τι που δεν προβλέπει τα καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και οι σχετικοί με τα Σωματεία νόμοι. Όταν δεν υπάρχει πρόβλεψη από το νόμο αποφαίνεται η Γ.Σ.

Άρθρο 16ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: Το καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από τη Γ.Σ. του συλλόγου με απαρτία 1/2 και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 17ο

ΔΙΑΛΥΣΗ: Ο σύλλογος διαλύεται εφ΄ όσον το αποφασίσει η Γ.Σ. που συγκαλείται γι΄ αυτό το σκοπό, με απαρτία 1/2 και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Στην απόφαση για τη διάλυση θα αναγράφονται οι λόγοι που την επέβαλαν και ο τρόπος διάθεσης των περιουσιακών στοιιχείων του συλλόγου.

Άρθρο 18ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: Ο σύλλογος έχει σφραγίδα που γράφει ¨ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Σ.Α.Ν.Α.¨.

Άρθρο 19ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από 19 άρθρα, εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. των μελών που συγκλήθηκε και συνεδρίασε ειδικά με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού στην Πάτρα στις 12.12.1989 και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Πάτρα 12.12.1989